Skip Navigation LinksOver ons > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Netsjop B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van Netsjop B.V (NioKids) te Eindhoven.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 NioKids: de besloten vennootschap Netsjop B.V., kantoorhoudende en gevestigd te Eindhoven.

1.3 Klant:de partij, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie het aanbod van NioKids is gericht, met wie NioKids de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is of wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.

1.4 Producten:alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen NioKids en de Klant.;

1.5 Diensten: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen NioKids en de Klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan,  betreffende levering door NioKids van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van de Klant.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die NioKids geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan de Klant doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van NioKids door een derde aan de Klant worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door NioKids en de Klant zijn overeengekomen.

2.4 NioKids wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant van de hand.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. NioKids en de Klant zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst; herroeping door Klant

3.1 Alle aanbiedingen van NioKids zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Offertes van NioKids zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3 Overeenkomsten komen pas tot stand doordat NioKids de door de Klant verstrekte opdracht aanvaardt door middel van een bevestiging per e-mail, per fax, dan wel op het moment dat NioKids tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.4 Aangezien NioKids ter zake van alle Diensten direct na het sluiten van de overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, waarmee de Klant ook bekend is, zijn eventuele wettelijke voorschriften die de Klant het recht geven om op afstand gesloten overeenkomsten binnen een bepaalde termijn, zonder opgave van redenen, te ontbinden, niet op de dienstverlening door NioKids van toepassing.

Artikel 4: Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1 Alle door NioKids vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2 Alle door NioKids vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.3 NioKids is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.

4.4 Indien De Klant niet akkoord gaat met een door NioKids aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft de Klant het recht om binnen 14 (veertien) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met NioKids schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

4.5 Indien in overleg met de Klant wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen NioKids en de Klant, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Betaling

5.1 De Klant dient de facturen van NioKids te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.

5.2 Alle betalingen door de Klant aan NioKids worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van de Klant, ongeacht enige andere aanduiding door de Klant.

5.3 Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of aftrek dat verder strekt dan waartoe de Klant op grond van dwingendrechtelijke bepalingen gerechtigd is, is niet toegestaan.

5.4 NioKids is te allen tijde gerechtigd om ter zake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan NioKids verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is NioKids gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van NioKids aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. NioKids zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

5.5 Indien de Klant enige factuur van NioKids niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. De Klant is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door NioKids, de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

5.6 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan NioKids de vordering ter incasso uit handen geven. De Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 6: Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door NioKids van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen NioKids en de Klant gaat over op de Klant op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van de Klant of een hulppersoon van de Klant komt.

6.3 De Klant dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.

6.4 Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van NioKids, totdat de Klant alle bedragen die hij aan NioKids verschuldigd is vanwege door NioKids geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde renten en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7: Reclames

7.1 Alle bezwaren van de Klant tegen een factuur van NioKids of een door NioKids automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan NioKids te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als erkend geldt.

7.2 Indien de Klant van mening is dat een door NioKids geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de Klant NioKids daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop de Klant redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen NioKids en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij NioKids of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

8.2 De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd.

8.3 De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NioKids de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

8.4 De Klant zal aanduidingen van NioKids of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

8.5 NioKids staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door NioKids geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9: Verstrekking gegevens door De Klant

9.1 De Klant zal NioKids steeds tijdig en volledig voorzien van de door NioKids verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.

9.2 De Klant staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan NioKids te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. De Klant vrijwaart NioKids tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

9.3 Indien er door de Klant gegevens aan NioKids worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat de Klant er voor in dat ter zake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door NioKids eveneens is toegestaan. De Klant vrijwaart NioKids tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Indien en voor zover de Klant zijn eigen persoonlijke gegevens aan NioKids verstrekt, geeft hij NioKids hierbij uitdrukkelijk toestemming voor het bewaren en verwerken van deze gegevens, indien en voor zover de bewaring en verwerking redelijkerwijs voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. NioKids draagt er op haar beurt zorg voor dat zij de wettelijke voorschriften ter zake van de bescherming van persoonsgegevens strikt zal naleven.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11: Aansprakelijkheid NioKids

11.1 De wettelijke aansprakelijkheid van NioKids wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de Klant geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding.

11.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van NioKids te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van NioKids wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van NioKids voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.


Artikel 12: Overmacht

12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van NioKids indien er sprake is van overmacht.

12.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat NioKids gehouden is tot enige vergoeding van de schade die de Klant lijdt tengevolge van die ontbinding. NioKids is gerechtigd tot betaling door de Klant van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan de Klant zijn geleverd.

Artikel 13: Beëindiging

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld ten aanzien van een specifiek Product of een specifieke Dienst, hebben alle overeenkomsten een initiële looptijd van 12 maanden. Daarna wordt de overeenkomst steeds automatisch verlengd voor een termijn van 12 maanden, tenzij de overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk één maand voor het einde van de lopende termijn.

13.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door NioKids geleverde Producten en/of Diensten, tenzij NioKids ter zake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.

13.3 NioKids is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat NioKids hierdoor schadeplichtig wordt jegens de Klant, indien aan de Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de Klant of ingeval van overlijden van de Klant.

13.4 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt de Klant het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan de Klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14: Personeel

14.1 De Klant zal werknemers van NioKids die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van de Klant verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

14.2 Het is de Klant niet toegestaan om zolang de relatie tussen de Klant en NioKids voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van NioKids in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NioKids. Onder werknemers van NioKids worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van NioKids of van één van de aan NioKids gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van NioKids of van één van de aan NioKids gelieerde ondernemingen in dienst waren.

Artikel 15: Persoonsgegevens 

15.1 De privacy van onze klanten is erg belangrijk voor NioKids en wij gaan daar erg zorgvuldig mee om. NioKids heeft een Privacy beleid opgesteld waarin dit beschreven wordt. Dit beleid is te vinden op onze website of opvraagbaar via support@niokids.nl . Ook voor vragen kunt u contact opnemen via bovenstaand mailadres.


Artikel 16: Geschillen

15.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door NioKids van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Geschillen tussen NioKids en de Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door NioKids van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

Laatste aanpassing: Eindhoven, september 2013